Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z platformy dostępnej pod domeną lomianki.budzet-obywatelski.org ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy, które definiujemy następująco:

 • Administrator danych osobowych (ADO) – Burmistrz Łomianek;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną lomianki.budzet-obywatelski.org administrowany przez Urząd Miejski w Łomiankach;
 • Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną lomianki.budzet-obywatelski.org
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Łomiankach jest Burmistrz Łomianek, mający siedzibę pod adresem ulica Warszawska 115, 05 - 092 Łomianki.

 

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Burmistrz Łomianek, z którym można się skontaktować pod adresem: Urząd Miejski w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05 - 092 Łomianki, tel. 22 768 63 01, e-mail: sekretariat@poczta.lomianki.pl .

Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się mailowo na adres: iod@poczta.lomianki.pl lub tradycyjnie na adres Urzędu Miejskiego w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05–092 Łomianki z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2024. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2024. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi przeprowadzenie procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2024.

 • Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności:
 1. Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy. Uzasadnionym interesem Administratora jest tzw. obsługa techniczna Użytkownika;
 2. Dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi. Uzasadniony interes administratora polega na dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest w każdym przypadku dobrowolna i może być cofnięta przez Użytkownika w dowolnym czasie, jednakże wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2023 dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
 • W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, będziemy je przetwarzać do czasu jej wycofania, co można uczynić w każdym momencie;
 • Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

▪ imię i nazwisko (autora projektu, mieszkańca składającego podpis pod listą podarcia, głosującego mieszkańca, );

▪ adres zamieszkania (autora projektu, mieszkańca składającego podpis pod listą podarcia, głosującego mieszkańca);

▪ adres e-mail (autora projektu, mieszkańca składającego podpis pod listą podarcia, głosującego mieszkańca);

▪ numer PESEL (głosującego mieszkańca);

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

 • Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o., adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10683 Olsztyn NIP: 7393910693
 • W przypadkach dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami Burmistrz Łomianek może przekazywać dane osobowe Użytkowników kancelariom prawnym.
 • W przypadku obsługi korespondencji drogą tradycyjną Burmistrz Łomianek może przekazać dane osobowe Użytkowników Poczcie Polskiej lub innemu operatorowi pocztowemu.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

 • Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan i/Pan prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO;

 • Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych gdy:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;
 2. cofnięta została zgoda, na której podstawie opiera się ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 3. wniesiony został sprzeciw zgodnie z art. 21 RODO i nie występują inne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub z uwagi na obowiązki prawne, którym podlega, o czym zostanie Pani/Pan poinformowana/y.

 • Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

 1. Kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie Pani/Pan danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pani/Pan ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 3. Pani/Pana dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
 • Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pani/Pan prawo do otrzymania od Administratora kopii swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Może Pani/Pan również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Panią/Pana żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku, jako Administrator, poinformujemy Panią/Pana o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).