projekt nr 148

148. Zdrowe Łomianki - profilaktyka nowotworów i personalizowane leczenie dla każdego


Lokalizacja

Projekt ma objąć dorosłych mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina. Spotkania i wykłady odbędą się w Centrum Kultury.

Skrócony opis

Szacuje się, że jedna na trzy osoby zachoruje na raka, a co 4 nowotwór jest zapisany w genach. Celem projektu jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu prewencji i profilaktyki nowotworów oraz objęcie mieszkańców Sołectwa badaniami określającymi ryzyko nowotworu. Jeśli odpowiednio wcześnie dowiemy się, jaka jest skala ryzyka w naszym przypadku, mamy szansę na uniknięcie zachorowania w przyszłości.

Opis projektu

Szacuje się, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka, a co 4 nowotwór ma podłoże genetyczne, czyli od urodzenia jest zapisany w naszych genach. W przypadku osób obciążonych mutacją genetyczną związaną z występowaniem nowotworu choroba ujawni się ze zdecydowanie większym prawdopodobieństwem i najczęściej w młodszym wieku. Jeśli odpowiednio wcześnie dowiemy się, jaka jest skala ryzyka w naszym przypadku, mamy szansę na uniknięcie zachorowania w przyszłości. Dzięki postępowi technologii, aktualnie możliwe jest przebadanie całych 70 genów o znanym związku z nowotworami i określenie, czy badana osoba ma zwiększone ryzyko zachorowania na nowotwór, i tym samym czy wymaga bardziej intensywnej profilaktyki i innego zestawu badań diagnostycznych. Takie badanie można wykonać w Polsce i określić swoje ryzyko zachorowania na nowotwór.

Dlaczego takie badanie jest ważne? Przykładowo, ryzyko populacyjne zachorowania na nowotwór piersi wynosi 13 proc. - czyli średnio zachoruje co 8 kobieta. Jeśli jednak w swoich genach nosimy mutacje, ryzyko to wzrasta aż do 87 proc. Nie dziwi więc, że większość pacjentów (60 proc.) zgłaszających się do programów badań profilaktycznych to kobiety. – Można powiedzieć, że osoba obciążona genetycznie nowotworem piersi ma niemal pewność, ze na niego zachoruje, o ile nie podejmie odpowiednich kroków profilaktycznych. Wynik badania genetycznego dla osoby obciążonej większym ryzykiem to też bezcenna podpowiedź jaką terapię zastosować w przypadku zachorowania, aby była ona najbardziej skuteczna.

Celem niniejszego zgłoszenia do budżetu obywatelskiego jest przeprowadzenie cyklu spotkań dotyczących roli genetyki w nowotworach oraz właściwej prewencji choroby. Spotkania nie wiążą się z wydatkami na wynagrodzenie dla prelegentów.. Następnie, przewidziana w budżecie kwota zostanie przekazana na rzecz dofinansowania badania genetycznego dla 300 dorosłych mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina. Przewiduje się dofinansowanie badania w kwocie 150 zł. Kwota dofinansowania i liczba badanych osób mogą ulec zmianie, zależnie od budżetu i poziomu zainteresowania.

Uzasadnienie

Obecnie zalecane działania profilaktyczne nie uwzględniają osobistej sytuacji konkretnego pacjenta np. obciążenia rodzinnego chorobą nowotworową. Stratyfikacja populacji zgodnie z ryzykiem kliniczno-genetycznym pozwoli na skuteczniejszą profilaktykę, również dla osób, które dzisiaj umierają przed osiągnięciem wieku, w którym typowo rozpoczynamy profilaktykę. Tym samym pozwolą na uniknięcie ponoszonych aktualnie kosztów społecznych oraz bezpośrednich kosztów związanych z późną diagnostyką nowotworów i nieskutecznym leczeniem pacjentów.
W przygotowanym przez firmę Deloitte raporcie pt. „Recepta w genach. Korzyści gospodarcze z przesiewowych badań genetycznych jako elementu profilaktyki nowotworowej” wykazano, że powszechna profilaktyka w latach 2016-2035, przeprowadzona na poziomie kraju, pozwoliłaby uniknąć straty PKB rzędu 90,4 mld zł. Wskazuje to na fakt, że zaproponowane w projekcie badania są ważne zarówno z perspektywy pojedynczych mieszkańców, jak i budżetu gminy i państwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykłady na temat profilaktyki nowotworów i roli genów w nowotworach
2Dofinansowanie badań w kierunku nowotworów dla 300 dorosłych mieszkańców sołectwa Łomianki Chopina45 000 zł
3Wynajęcie sali w Centrum Kultury, promocja spotkań1 500 zł
Łącznie: 46 500 zł