projekt nr 221

221. Analiza hydrologiczna zlewni cieku wodnego na odcinku Buraków – śluza Jez. Dziekanowskie


Lokalizacja

Łomianki

Skrócony opis

Projekt będzie zakładał dane wyjściowe zmierzające do przygotowania kompletu dokumentacji mającej na celu zagospodarowanie terenu wraz z rewitalizacją całego odcinka cieku wodnego będącego fragmentem starorzecza Wisły zlokalizowanego na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przebiegającego częściowo przez tereny NATURA 2000 oraz zamkniętego rezerwatu przyrody „Jezioro Kiełpińskie”

Opis projektu

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny dolin rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im kompleksami lasów. Tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą formą ochrony – parków krajobrazowych, Kampinoskiego Parku Narodowego, rezerwatów (zatwierdzonych i projektowanych) oraz powiązań między nimi, obejmuje też obszary pomników przyrody, zabytkowych parków podworskich, a także zorganizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy letniskowej i podmiejskich ogródków działkowych. Pełni rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na swobodne rozprzestrzenianie się gatunków.Obszar Wisły, ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze, został włączony do sieci NATURA 2000. Obszar chronionego krajobrazu jest czasem nazywany systemem osłony ekologicznej miasta. Utrzymuje on równowagę ekologiczną pomiędzy terenami czynnymi biologicznie i zabu-dowanymi, zapewniając mieszkańcom aglomeracji warszawskiej właściwe warunki klimatyczno-zdrowotne. Oceny, opinie, operaty i ekspertyzy hydrologiczne oraz hydrotechniczne dotyczą zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii oraz przy opiniowaniu dla różnych celów, w tym w ramach opinii w postępowaniach wodno-prawnym i podobnych. Wykonanie ekspertyzy hydrologicznej wymaga przeprowadzenia szeregu wizji lokalnych - ekspertyzy, oceny, opinie i analizy hydrologiczne wykonują osoby z "kwalifikacjami hydrologicznymi" zgodnie z art.2 ust.3 ustawy z dnia 18.07.2001r Prawo Wodne - Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późń. zm.).
Ekspertyzy obejmują m.in.: ekspertyzy hydrologiczne dla potrzeb projektowania w gospo-darce wodnej, do rozpraw wodno-prawnych, opracowania eksperckie w sprawach sądowych, rozpoznanie sytuacji wodnej w fazie analiz przygotowania inwestycji, pomiary hydrologiczne, pomiary geodezyjne koryt rzecznych i zbiorników wodnych, analizy zasięgu zalewania terenu wodami wielkimi powodziowymi oraz ocena skutków takich zjawisk, oceny zasięgu i natężenia suszy hydrologicznej. Operat hydrologiczny (analiza) zawiera opis zagadnień hydrologicznych związanych
z wyznaczeniem optymalnego rozwiązania różnorodnych problemów hydrologiczno
-meteorologicznych zachodzących na obszarze zlewni. Zawiera zbiór informacji niezbędnych do prowadzenia osłony hydrologicznej obiektu (np. zbiornika retencyjnego).

Uzasadnienie

Sprawne funkcjonowanie ciągu starorzeczy, spełnia niezwykle istotną rolę w całym systemie hydrologicznym Doliny Łomiankowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budowy systemu tzw. małej retencji. Może ona stać się ponadto niezwykle pomocnym instrumentem w rozwiązywaniu problemów z odprowadzaniem wód deszczowych i roztopowych z dróg i osiedli, na znacznym obszarze Łomianek. Niezwykle istotnym aspektem tego projektu jest fakt współuczestnictwa w jego realizacji mieszkańców wielu sołectw i osiedli, które będą w nim partycypować w indywidualnie określonym przez siebie stopniu. Powinno to w ostatecznym efekcie wpłynąć bardzo pozytywnie na wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami różnych części Łomianek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Udział w przygotowaniu wskazanego zadania polegającego na opracowaniu analizy hydrologicznej cieku wodnego na odcinku Buraków – śluza Jezioro Dziekanowskie.20 000 zł