Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Utwórz konto w systemie
Łomiankowski Mechanizm Partycypacyjny 2025

Załóż konto, aby móc dodać projekt w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego.
Posiadasz już konto? Zaloguj się do panelu mieszkańca/mieszkanki.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

1.    Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Łomianek (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@poczta.lomianki.pl.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iod@poczta.lomianki.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym.
4.    Przetwarzanie odbywa się w celu:
a)    publikacji danych osobowych wnioskodawcy, tj. imienia, nazwiska, adresu-email i numeru telefonu  na stronie internetowej Administratora w związku ze złożonym wnioskiem - art. 6 ust. 1 lit a RODO – Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu odwołania zgody oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;
b)    celu przyjęcia wniosku oraz procedowania projektu zgłoszonego w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu Partycypacyjnego na rok 2024 oraz jego realizacji - art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO –dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim dane zebrano, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, lecz nie krócej niż okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..
5.    Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6.    Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych.
8.    Posiada Pan/ Pani prawo do:
a)    żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
c)    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d)    wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.    Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości przyjęcia i procedowania wniosku. Zgoda na publikację danych jest dobrowolna.
10.    Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.